Informatie voor ouders

Klachtenreglement

Interne klachtenregeling

Wanneer er klachten of bezwaren zijn dan horen wij dat graag. Wij zullen er alles aan doen om samen naar een voor beide partijen bevredigende oplossing te zoeken.
Indien u zich onvoldoende gehoord voelt door de leidster, kunt u zich wenden tot de directie. Wij zullen uw klacht om zien te zetten naar een advies dat wij kunnen gebruiken.

De procedure is als volgt:

Wanneer u een klacht heeft, zullen wij er alles aan doen om te onderzoeken hoe we dit kunnen oplossen. Wij zullen ervoor zorgen dat u als ouder op de hoogte blijft van de genomen stappen in dat proces. Uiterlijk 6 weken na het indienen van de klacht is de klacht afgehandeld en zullen wij u per post berichten van de besluiten en de te nemen maatregelen.

 • Wij zullen uw klacht zorgvuldig onderzoeken;
 • Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de behandeling;
 • De klacht zal zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld, ;
 • De klacht zal, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, worden afgehandeld;
 • U ontvangt schriftelijk een met redenen omkleed oordeel omtrent de klacht;
 • In dit oordeel zal een concrete termijn gesteld worden waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Externe klachtenprocedure
:

Opvang Krullevaartje is aangesloten bij de Geschillencommissie onder overeenkomst nummer 154377.

De Sterretjes is aangesloten bij de Geschillencommissie onder overeenkomstnummer 154690

De commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Verandering van de overeenkomst
 • Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
 • Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
 • Kwaliteit van de opvang
 • Kosten van de opvang
 • Opvangtijden
 • Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
 • Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden

Alleen ouders kunnen een klacht of geschil indienen.

Het Klachtenloket Kinderopvang

Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen bedragen: € 25,00.
Dit is het bedrag dat De Geschillencommissie rekent voor het behandelen van uw klacht. Dit geld krijgt u echter terug wanneer uw klacht gegrond wordt verklaard. Als De Geschillencommissie u in het gelijk stelt, wordt de ondernemer verplicht om u dit bedrag terug te betalen. In dat geval zijn er voor u geen kosten aan de procedure verbonden.

Procedure

De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie.

Download De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?’. Hierin vindt u ook informatie over de kosten van het behandelen van uw klacht.

Download De brochure over de verkorte procedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Download Het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Uw klacht digitaal indienen:

klik op Geschillencommissie en kies Klacht indienen.
Of per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Jaarverslag van klachtenregeling 2015

Veiligheid, Gezondheid en Hygiëne

Jaarlijks voeren wij voor alle vestigingen een risico inventarisatie gezondheid, veiligheid en hygiëne uit.

Risico inventarisatie gezondheid en hygiëne 2016
Risico inventarisatie veiligheid 2016

Door deze inventarisaties krijgen wij een beeld van mogelijke verbeteringen die wij moeten nemen om onze kwaliteit te kunnen waarborgen. De resultaten van deze inventarisaties liggen op de vestigingen en zijn voor ouders toegankelijk. Daarnaast zijn onze leidsters altijd alert op mogelijke risico’s en worden deze bij constatering direct middels een verbeterformulier opgelost. Al onze leidsters hebbn een certificaat kinder-EHBO. Deze wordt jaarlijks verlengd middels herhalingscursussen. Een aantal malen per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden onder leiding van onze gecertificeerde Bedrijfs Hulp Verleners. Alle leidsters werken volgens het Hygiene protocol. Deze is op de vestigingen in te zien.

De Oudercommissie van Opvang Krullevaartje

Hier vindt u informatie over wie wij zijn, wat wij doen en praktische informatie zoals hoe U de ouderraad kunt bereiken.

De Ouderraad van opvang Krullevaartje is in 2007 opgericht. Naast de formele wettelijke eis dat er een Ouderraad moet zijn, is de raad er bovenal op gericht om samen met Will Kort en Anneke Alders de kwaliteit van Opvang Krullevaartje hoog te houden. Dit doen we natuurlijk ten eerste voor de kinderen en ten tweede omdat wij graag een bijdrage leveren aan dit bijzondere kindercentrum.

Opvang Krullevaartje is niet zomaar een opvang. Zij heeft een duidelijke visie en uitgangspunten gestoeld op o.a. de antroposofie volgens Rudolf Steiner maar ook vanuit de visie van ‘De Gouden Twijg” van Margreet Bijsterveld. Hierin staan kwaliteit, duurzaamheid, zorg voor het kind vanuit werkelijk contact centraal en staat communicatie met het kind hoog in het vaandel.

De ouderraad ondersteunt dit door mee te denken over aankomend beleid, gevraagd en ongevraagd te adviseren en goed te luisteren naar de inbreng van ouders. De ouderraad houdt u op de hoogte van de activiteiten via deze website, de nieuwsbrieven, posters bij de vestigingen of door middel van een memo of mailing.

Wat doet de Ouderraad? In het kort gezegd: de raad praat, denkt met de directie mee, en adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid van opvang Krullevaartje.

Met andere woorden: de Ouderraad van “Opvang Krullevaartje” stelt zich ten doel om de belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen door mee te denken over het beleid van de opvang. Enerzijds via het adviesrecht zoals dat in de Wet Kinderopvang ligt vast gelegd. Anderzijds wil de Ouderraad een klankbord vormen voor ” Opvang Krullevaartje ” over diverse zaken. De Ouderraad wil op een zo open mogelijke wijze communiceren en alle belanghebbenden helder en duidelijk informeren.

Dit alles staat vast gesteld in de statuten van de Ouderraad. Klik hier voor de statuten.

Wat zijn de taken?
 De taken van de Ouderraad zijn de volgende:

 • Advies uitbrengen conform de Wet Kinderopvang artikel 60 lid 1
 • Het op verzoek als adviseur deelnemen aan directieoverleg
 • Het op verzoek leveren van een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten
 • Zorg dragen voor goede en heldere communicatie tussen de Ouderraad en ouders
 • Het bijdragen (organiseren van) aan bijzondere activiteiten zoals bijvoorbeeld een zomerfeest

Wie zitten in de ouderraad?

Het aantal leden van de ouderraad is zo goed mogelijk verdeeld onder de 4 verschillende vestigingen. Maximum 8 leden kunnen plaats nemen.

Op dit moment ( januari 2013) bestaat de ouderraad uit :

Naam/ functie Kind op Lid sinds
Paula Hofstra 1 kind  Het Kleine Paradijs

1 kind bij Parcival

2
Martijn Duyvis 1 kind op De Sterretjes 2012
Martijn van der Hoeven 1 kind bij Het Kleine Paradijs Sept 2010
Marije van Laar 2 kinderen op Het kleine paradijs Januari 2011

Wanneer en waar vergadert de Raad?

De ouderraad vergadert 4 keer per jaar met en of zonder de directie. De raad vergadert op de locatie van het kindercentrum ” Het Kleine Paradijs”. De ruimte en koffie en thee worden beschikbaar gesteld. De vergaderingen zijn openbaar; u bent van harte uitgenodigd deze bij de wonen. Dus misschien tot ziens?!

De notulen van de vergaderingen kunt u opvragen bij de directie.

Heeft u een vraag, opmerking of tip? Neem contact met ons op via het e-mailadres van de ouderraad: ouderraad.krullevaartje@gmail.com

Bel ons036 - 535 39 20

Het Kleine Paradijs

Henry Moorestraat 81
1328 LT Almere

T: 036-5353920
E: opvang.krullevaartje@gmail.com

Landelijk Registratienummer Kinderopvang:
666739997

BSO Parcival

Andy Warholstraat 27
1328 LA Almere

T: 06 - 39 04 32 79
E: opvang.krullevaartje@gmail.com

Landelijk Registratienummer Kinderopvang:
218970572

BSO Merlijn

Carel Willinklaan 107
1328 LJ Almere

T: 06 – 15216419
E: opvang.krullevaartje@gmail.com

Landelijk Registratienummer Kinderopvang:
113641679